Regulamin
korzystania z serwisu www.psychologicznieorozwoju.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego
www.psychologicznieorozwoju.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Definicje
1. Agnieszka Żmuda – właściciel i administrator Serwisu, NIP 9462544101, REGON: 388 293 748
2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w
transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to http://
www.psychologicznieorozwoju.pl
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za
pomocą Serwisu.
4. Autor – Agnieszka Żmuda
5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki
będące podstawowym składnikiem Produktu.
6. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do
Produktu.
7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych
w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz
Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
8. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez
Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

Postanowienia ogólne

1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
3. Z chwilą dokonania zakupu Produktu przez Serwis, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać zakupu, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Agnieszka Żmuda zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
2. Dostęp do Produktu udzielany jest Użytkownikowi na jego adres e-mail bezterminowo. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Agnieszkę Żmudę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich.
5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania po wejściu na udostępniony mu link.
7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email,
zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów przechodząc na adres (link) podany w wiadomości e-mail lub otrzymuje Materiały bezpośrednio na swoją skrzynkę – zgodnie z opisem Produktu.

Agnieszka Żmuda przesyła dostęp do zakupionego produktu w przeciągu max. 24 godzin od zakupu.
8. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie
danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

9. Decydując się na zakup Produktu od Agnieszki Żmudy za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie do niego drogą e-mail newslettera „O rozwoju zawodowym”, będąc poinformowanym o tym przed podaniem swojego adresu e-mail podczas zakupów.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym
Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również
dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Agnieszka Żmuda może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie
dotyczy konsumentów.
6. Wyniki i rekomendacje demonstrowane na kursach lub podczas ich promocji są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów uzyskanych po skorzystaniu z kursu / szkolenia / e-booka Autora. Przytoczone rekomendacje i wyniki innych Użytkowników nie są gwarancją,
że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu prezentowanych narzędzi oraz innych czynników.
7. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Zgadzasz się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.
8. Kursy w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

Reklamacje i odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy azmuda@psychologicznieorozwoju.pl
2. Agnieszka Żmuda rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Agnieszka Żmuda
poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie zakupu.
3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 14 dni wystąpić do Agnieszki Żmudy z reklamacją i odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Agnieszka Żmuda blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Agnieszka Żmuda udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek
bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Agnieszka Żmuda zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Agnieszkę Żmudę, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
6a. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: azmuda@psychologicznieorozwoju.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Agnieszka Żmuda mogła zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Agnieszka Żmuda poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie zakupu.

7. Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli zakupił produkt w postaci treści cyfrowych (niezapisanych na nośniku materialnym), będąc poinformowanym przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Agnieszkę Żmudę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Wyjątkiem od tego jest udzielenie przez Agnieszkę Żmudę gwarancji satysfakcji użytkownikowi, który zakupił kurs online. Informacje o gwarancji satysfakcji są udostępnione na stronach sprzedażowych kursów. Zgodnie z nimi, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 7 dni od zakupu Produktu (kursu online) bez podania przyczyny. Agnieszka Żmuda dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu
1. Agnieszka Żmuda zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.
3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
Wyłączenie odpowiedzialności
1. Agnieszka Żmuda nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie
dotyczy konsumentów.
2. Agnieszka Żmuda nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
3. Agnieszka Żmuda – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Agnieszki Żmudy i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
4. Agnieszka Żmuda zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Agnieszki Żmudy.